I. Polityka prywatności
CREATIVYO ADV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pod marką Epoxy Art
1. CREATIVYO ADV sp. z o.o.. (dalej „Epoxyart.eu”) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że CREATIVYO ADV  sp. z o.o. ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez CREATIVYO ADV  sp. z o.o. Skontaktuj się z CREATIVYO ADV  sp. z o.o.  (zgodnie z instrukcją podaną w części IX tego dokumentu).
2. CREATIVYO ADV  sp. z o.o.  (dalej „Epoxyart.eu”) jest administratorem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 t.j. ze zm.).
3. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich
przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Użytkownikowi usługi).
4. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez epoxyart.eu w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.epoxyart.eu i aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług Epoxyart.eu. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
5. Korzystanie przez Ciebie z www.epoxyart.eu, w tym pobieranie otrzymywanie newslettera, pobieranie aplikacji mobilnej lub korzystanie z powiązanych z nimi usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Epoxyart.eu.
6. Klikając w linki zamieszczone na platformie Epoxyart.eu lub aplikacji mobilnej możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż Epoxyart.eu. i tym samym znajdującą się poza naszą jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji, w szczególności w przypadkach określonych poniżej.
II. Kto jest administratorem danych osobowych Epoxyart.eu
1. Administratorem danych osobowych epoxyart.eu (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:
CREATIVYO ADV  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. AL. ZWYCIĘSTWA, nr 241, lok. 13, . GDYNIA, kod
81-521. NIP 5862348488
wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000803320, REGON: 384339880, NIP: 5862348488 pod marką Epoxy Art
2. Wszystkie zbierane przez epoxyart.eu dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
3. Podmioty powiązane z epoxyart.eu, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez epoxyart.eu wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
III. Zasady przetwarzania danych.     
 1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.
2. Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.
3. Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych zgodnej z RODO.
4. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami i korzystaniem z serwisu epoxyart.eu.
5. Jeżeli będzie to zgodne ze zgodą Użytkownika albo uzasadnionym interesem epoxyart.eu. Epoxyart.eu może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym serwisom internetowym prowadzonym przez epoxyart.eu. W takim przypadku każdy z Użytkowników, którego dane osobowe zostały udostępnione, zostanie o tym szczegółowo poinformowany.
6. Epoxyart.eu nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności: a) Epoxyart.eu może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Epoxyart.eu), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności,
b) Epoxyart.eu może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub w zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń powszechnie obowiązujących przepisów.
7. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Epoxyart.eu zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników.
8. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Epoxyart.eu.
IV. Jak chronimy dane osobowe Użytkowników?
1. Administrator wdrożył w firmie Epoxyart.eu politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.
2. Najważniejsze elementy systemu ochrony danych osobowych:
a) Certyfikat SSL Wild Card, który gwarantuje, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a Epoxyart.eu jest szyfrowana 256 bitowym kluczem,
b) Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy CREATIVYO ADV sp. z o.o.  którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony,
c) System IT Epoxyart.eu spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.
3. Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
4. Administrator dopełnił wszelkich, przewidzianych prawem obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych w szczególności przepisów RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.
V. W jakim celu i jakie dane przetwarzamy dane osobowe Użytkowników?
A. Rejestracja   
W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w Epoxyart.eu, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia.
Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać lub uzupełniać dane z Epoxyart.eu.
W trakcie rejestracji prosimy o:
1. imię i nazwisko - niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania
przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędny nam
później do zaadresowania przesyłki;
3. e-mail - niezbędny do logowania do Epoxyart.eu i komunikacji związanej z korzystaniem z Epoxyart.eu ;
4. numer telefonu - niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz, w wyjątkowych sytuacjach, do komunikacji ze sklepem.
Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez Epoxyart.eu i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.
B. Złożenie zamówienia
W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.
Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji - niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży
i zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędny
do zaadresowania przesyłki;
3. e-mail - niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
4. numer telefonu - niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany
przez przewoźników) oraz do komunikacji z Epoxyart.eu.
W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji, prosimy dodatkowo o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji - niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędny do zaadresowania przesyłki;
3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki - niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników) oraz do komunikacji z Epoxyart.eu.
W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:
1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji - niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędne do
wystawienia dowodu sprzedaży;
3. numer NIP - niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży (w przypadku osób
fizycznych - PESEL).
Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Epoxyart.eu. pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane, jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki.
C. Subskrypcja newslettera
1. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji, skorzystania z formularza zapisu na stronie Epoxyart.eu lub składania zamówienia.
2. Newsletter jest bezpłatny.
3. Epoxyart.eu prosi jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora w postaci newslettera, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w Epoxyart.eu lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.
4. O częstotliwości wysyłki i treści newslettera decyduje Epoxyart.eu.
5. Newsletter polega na przesyłaniu przez Epoxyart.eu na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty (w tym promocji) oferowanych przez Epoxyart.eu, a także wydarzeń związanych z promocją produktów oferowanych przez Epoxyart.eu.
6. Administratorem danych przetwarzanych w związku z wysyłka newslettera jest Epoxyart.eu.
7. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie wskazania adresu poczty elektronicznej do realizowania usługi newsletter.
8. W związku ze świadczeniem usługi newslettera Epoxyart.eu zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Dane osobowe dotyczące Użytkowników przetwarzane w związku ze świadczeniem usługi newslettera są chronione przez Epoxyart.eu przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
10. Reklamacje dotyczące usługi newslettera należy składać w spsoć opisany w części IX niniejszego dokumentu.
Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez Epoxyart.eu
VI. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na Epoxyart.eu.
A. Epoxyart.eu (serwer)
System informatyczny, z którego korzysta Epoxyart.eu automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z Epoxyart.eu . Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na Epoxyart.eu i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Epoxyart.eu w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w V części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
B. epoxyart.eu (cookies)
Epoxyart.eu wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia Epoxyart.eu rozpoznania Ciebie i dostosowania Epoxyart.eu do Twoich potrzeb. 
 Epoxyart.eu wykorzystuje cookies do:
1. Zapamiętania zalogowania (sesja trwa do czasu, gdy użytkownik się wyloguje lub do chwili zamknięcia przeglądarki, o ile w przeglądarce użytkownika nie jest ustawiona opcja pamiętania ostatniej sesji, po czym cookie jest kasowane);
2. Udzielenia dodatkowej zniżki na produkty (sesja trwa od czasu, gdy poinformowany o takiej możliwości użytkownik wyrazi chęć skorzystania ze zniżki, do czasu zakończenia promocji, po czym cookie jest kasowane);
3. Niewyświetlania panelu umożliwiającego zapis newslettera (sesja trwa: w przypadku, gdy użytkownik kliknął w napis „Nie, dziękuję” przez 30 dni, po czym cookies jest kasowane, w przypadku, gdy użytkownik kliknął w krzyżyk zamykający: do chwili zamknięcia przeglądarki, o ile nie w przeglądarce użytkownika nie jest ustawiona opcja pamiętania ostatniej sesji, po czym cookie jest kasowane);
4. Tworzenia statystyk i raportów oglądalności oraz funkcjonowania Epoxyart.eu.
W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Epoxyart.eu nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Epoxyart.eu chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
C. Google Analytics (cookies)
1. Google Analytics wykorzystuje technologię cookies w celu umożliwienia przeanalizowania przez
Epoxyart.eu źródeł ruchu, urządzeń wykorzystywanych do ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.
2. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
3. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w V części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania Epoxyart.eu.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w Epoxyart.eu chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
D. Google AdWords (Cookies)
1. Google AdWords wykorzystuje technologię cookies w celu umożliwienia przez Epoxyart.eu oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.
2. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu, w tym do zapewnienia, by jedna i ta sama reklama nie była wyświetlana temu samemu użytkownikowi bez przerwy, do wykrywania i powstrzymywania fałszywych kliknięć w reklamy, a także do wyświetlania reklam, które będą lepiej spersonalizowane (np. na podstawie informacji o odwiedzonych wcześniej stronach).
3. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w V części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania Epoxyart.eu.
Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w Epoxyart.eu chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. VII. Udostępnianie danych osobowych Użytkowników.
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Epoxyart.eu dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnione wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.
VIII. Zmiana polityki bezpieczeństwa Epoxyart.eu.
1. Epoxyart.eu zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Epoxyart.eu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
2. O takiej zmianie Epoxyart.eu powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).
3. Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.
4. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem: https:// sukcesgroup.pl/dokumenty/polityka_prywatnosci.pdf
IX. Kontakt
1. Epoxyart.eu kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.
2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 510048784 lub e-mail: 3d@epoxyart.eu.
3. W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu 510048784 lub e-mail: 3d@epoxyart.eu.
4. W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:
CREATIVYO ADV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. AL. ZWYCIĘSTWA, nr 241, lok. 13, . GDYNIA, kod
81-521. NIP 5862348488